اعضاي كميته علمي

 

دكتر عباس راعي تبار عضو كميته علمي
دكتر حسام الدين سالاريان عضو كميته علمي
دكتر مهدي ذوقي عضو كميته علمي
دكتر حبيب الله طيبي عضو كميته علمي
دكتر سيد علي حسيني عضو كميته علمي
دكتر امير صفري عضو كميته علمي
دكتر محمد ادبي تبار عضو كميته علمي
دكتر حسين جعفري عضو كميته علمي
دكتر مريم خوشنويس عضو كميته علمي
دکتر عسکری اصغری عضو كميته علمي
   

برای همکاری و عضویت در کمیته علمی کنفرانس، افراد با مدرک دکترای تخصصی در رشته ها و گرایش های مرتبط با محورهای کنفرانس می توانند از طریق منوی کاربران و زیر منوی ثبت نام داوران اقدام نمایند و رزومه خود را از طريق ایمیل کنفرانس (kome.e.a.d@gmail.com) ارسال نمایند.

باتشکر

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان