اعضاي كميته اجرايي

دکتر سید علی حسینی                     دکتری                          عضو كميته اجرايي
 دکتر محمد ادبی تبار دکتری عضو كميته اجرايي
حامد حسين زاده دانشجوي دكتري  عضو كميته اجرايي
مريم حسين زاده دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
ابوالحسن خدادادپور دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
بهزاد زنجاني نژاد دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
عباس راعي تبار دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
عيسي خشرو رودباركي دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
حامد رادمرد دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
آراز عليزاده دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
محرم بهرام خو دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
سيد احسان سجاديان دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
سعيد حسين پور دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
صابر ميري دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
ولي قاسمي نژاد دانشجوي دكتري عضو كميته اجرايي
هادي كامفر كارشناسي ارشد عضو كميته اجرايي
محمدباقر ايزدي كارشناسي ارشد عضو كميته اجرايي

 

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان