تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 97/03/01
مهلت ارسال مقالات 97/06/09
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه یک هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/06/15

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در15 شهریور 97 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان